Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJI „DOBRA FABRYKA”

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies ma na celu poinformowanie gości odwiedzających naszą stronę internetową o zasadach zbierania i wykorzystywania informacji o nich podczas korzystania z serwisów znajdujących się pod następującymi adresami: www.dobrafabryka.pl, (dalej zwanym  Serwisem), a także przy składaniu zamówień na świadczoną drogą elektroniczną usługę, której przedmiotem jest dostarczanie newsletterów. Każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, jest Użytkownikiem.

1.2. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisów ochrony ich danych osobowych oraz prywatności co najmniej na poziomie odpowiadającym wymogom określonym
w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym Rozporządzeniem, ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej Ustawą o ochronie danych osobowych, ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanej dalej Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, zwanej dalej Prawem telekomunikacyjnym.

1.3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja Dobra Fabryka (zwana dalej Fundacją) z siedzibą w Warszawie przy
ul. Pomiechowskiej 47/14, 04-694 Warszawa, numer KRS: 0000519542. 

1.4. Z Fundacją można skontaktować się e-mailowo pod adresem [email protected] lub telefonicznie pod numerem +48 533 365 505,
a także za pośrednictwem powołanego przez nią Inspektora Ochrony Danych Osobowych ([email protected]).

2. ZAKRES I CEL GROMADZENIA DANYCH

2.1. Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie. Dane zbierane są aktywnie (dane, które sam Użytkownik podaje dobrowolnie) lub biernie (dane automatycznie zapisywane przez serwer).

2.2. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisów jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług zamieszczonych w Serwisach (np. przesłanie formularza z zapytaniem, subskrybcja newslettera, dokonywanie wpłat). Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza (np. wysyłka newslettera, kontakt z Użytkownikami, obsługa zamówień złożonych w Serwisie dobroczynne24.pl, cele księgowe, cele statystyczne).

2.3. Fundacja w celu realizacji usług w Serwisach zbiera następujące dane: 

         2.3.1. imię i nazwisko (i/lub nazwa firmy),
         2.3.2. adres,
         2.3.3. numer telefonu,
         2.3.4. adres e-mail, 

przy czym zakres zbieranych danych różni się w zależności od usługi wybranej przez Użytkownika. 

2.4. Ponadto podczas korzystania z Serwisów system wykorzystywany przez Fundację automatycznie pobiera adres IP, który zapisywany jest w dziennikach logowania. Adresy IP gromadzi się wyłącznie w celach statystycznych i są one anonimowe.

2.5. Dane Użytkowników nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

2.6. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane przez Fundację takim kategoriom odbiorców, jak podmioty świadczące usługi prawne, informatyczne, księgowe czy pocztowe.

2.7. Dane Użytkowników przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie zostają usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

3. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

3.1. Fundacja zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia oraz Ustawy o ochronie danych osobowych,
a w szczególności prawo do:

3.1.1. Uzyskania dostępu do treści swoich danych osobowych – otrzymania informacji, czy dane są przetwarzane przez Fundację, a jeśli tak, to w jaki sposób;
3.1.2. prostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia, gdy są niekompletne;
3.1.3. usunięcia swoich danych osobowych;
3.1.4. przenoszenia swoich danych danych osobowych;
3.1.5. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
3.1.6. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych;
3.1.7. cofnięcia zgody (w przypadku gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie zgody)
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem, jeśli chodzi o przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
3.1.8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sposób, w jaki przetwarzane są dane osobowe, narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

3.2. W celu realizacji powyższych uprawnień Użytkownik powinien skontaktować się z Fundacją lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

4. NEWSLETTER

4.1. Newsletter Fundacji Dobra Fabryka i Fundacji Kasisi jest bezpłatną usługą, polegającą na przesyłaniu drogą elektroniczną do subskrybujących go Użytkowników informacji o bieżącej działalności Fundacji Kasisi i Fundacji Dobra Fabryka, które są powiązane ze sobą na podstawie umów o współpracy oraz umowy powierzenia danych. Newsletter jest przesyłany w formie wiadomości e-mail co najmniej raz w miesiącu, na podany przez Użytkownika adres e-mail.

4.2. Aby zasubskrybować newsletter, należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.dobrafabryka.pl. oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji o działaniach obu fundacji.

4.3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w link zamieszczony w wiadomości
e-mail, w której wysłany został newsletter. Po kliknięciu w link adres e-mail Użytkownika zostanie automatycznie usunięty z listy subskrybentów newslettera, a jego dane zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

5. PLIKI COOKIES

5.1. Podczas odwiedzania naszych Serwisów na komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym zapisywane są małe pliki tekstowe zwane cookies, które przekazują na serwer operatora serwisu internetowego informacje dotyczące aktywności Użytkownika. Pliki cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację Użytkownika.

W ramach Serwisów stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • WŁASNE:

a) Cookies sesyjne – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na komputerze / urządzeniu mobilnym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu). Zablokowanie cookies sesyjnych przez Użytkownika nie wpłynie na funkcjonowanie Serwisów, ale może częściowo utrudnić korzystanie z niektórych ich elementów.

  • PODMIOTÓW TRZECICH:

a) Cookies statystyczne – używane są w celu zapisywania informacji o pierwszej/ostatniej wizycie
w Serwisie, czasie trwania odwiedzin, przeglądanych podstronach, źródłach, z których Użytkownik trafił na stronę Serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisów. Są to pliki Google Inc (szczegóły dotyczące tych plików znajdują się na stronie: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage). Zablokowanie cookies statystycznych przez Użytkownika nie wpłynie na funkcjonowanie Serwisów. Czas przechowywania plików cookies jest wskazany pod ww. linkiem.

5.2. Zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym każdy Użytkownik ma prawo zadecydowania o zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera / urządzenia mobilnego poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. ZABEZPIECZENIE DANYCH

6.1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

6.1.1.przetwarzane zgodnie z prawem;
6.1.2. zbierane w oznaczonych, zgodnych z prawem celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
6.1.3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

6.2. Fundacja zapewnia, że wszelkie dane osobowe, które zostały zebrane w ramach Serwisów, służą do realizacji usług Fundacji. Informacje te nie są udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że:

6.2.1. po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą,
lub
6.2.2. obowiązek przekazania tych danych wynika z przepisów prawnych.

6.3. Fundacja stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.4. Dane osobowe przekazywane z Serwisów na serwer są zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Fundacja  chroni dane osobowe Użytkowników, zapewniając wysoki poziom zabezpieczeń oraz stosując wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

6.5. W Serwisach pojawiają się linki do innych stron internetowych (np. PayU, PayPal, Facebook, YouTube, Pinterest). Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisów i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Fundację. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Korzystanie z Serwisów oznacza akceptację postanowień Polityki prywatności i wykorzystania plików cookies oraz zobowiązanie do jej przestrzegania.

7.2. Fundacja ma prawo dokonywania zmian w Polityce prywatności i wykorzystania plików cookies, które wynikać mogą w szczególności ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Polityki prywatności i wykorzystania plików cookies dokonywane są poprzez umieszczenie przez Administratora na stronie głównej Serwisu informacji o zmianie Polityki prywatności i utrzymanie jej na rzeczonej stronie przez okres 14 dni od zmiany Polityki prywatności oraz wysłanie wiadomości e-mailowej Użytkownikom, którzy wypełnili formularz i przekazali darowiznę.

7.3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisów oraz za przerwy w dostępności Serwisów.

7.4. Fundacja w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Serwisów. Korzystanie z Serwisów jest bezpłatne.

7.5. Użytkownicy, którzy mają jakiekolwiek pytania dotyczące stosowanej przez Fundację polityki
w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisów, mogą się kontaktować z Fundacją lub powołanym przez nią Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Pacjenci hospicjum marzą o sprawnych łóżkach

Walczymy o godność chorych i ubogich

Nie ma hospicjum bez łóżek. W rwandyjskiej Kabudze przywracamy godność, przynosimy ulgę w cierpieniu, obracamy największe ludzkie nieszczęścia w radość z każdego poranka. Pomagamy żyć do samego końca chorym, którzy gdzie indziej ze swoim cierpieniem po prostu by sobie nie poradzili.

czytaj więcej

Mamy już:
103 293
Potrzebujemy:
129 050