Przekaż darowiznę Podaruj 1% Dobrej Fabryce i produkuj z nami dobro!

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

INFORMACJE OGÓLNE

Polityka Prywatności i wykorzystania plików cookies ma na celu poinformowanie gości odwiedzających naszą stronę internetową o zasadach zbierania i wykorzystywania informacji o nich podczas korzystania z serwisów znajdujących się pod następującymi adresami: www.dobrafabryka.pl, www.dobroczynne24.pl oraz www.afrykanskitarg.pl (dalej zwane łącznie „Serwisami”, a każdy z nich oddzielnie „Serwisem”), a także przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie newsletterów. Każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisów jest „Użytkownikiem”.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisów ochrony ich danych osobowych oraz prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”, ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne zwanej dalej „Prawem telekomunikacyjnym”.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja Dobra Fabryka z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Fundacją”) przy ul. Pomiechowskiej 47/14, 04-694 Warszawa, numer KRS: 0000519542, adres e-mail: kontakt@dobrafabryka.pl.

ZAKRES I CEL GROMADZONYCH DANYCH

Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie. Dane zbierane są aktywnie (tj. dane, które podaje sam Użytkownik, dobrowolnie) lub biernie (tj. dane automatycznie zapisywane przez serwer).

Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisów jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług zamieszczonych w Serwisach (np. przesłanie formularza z zapytaniem, subskrybcja newslettera, uzyskanie dostępu do usługi: panel dla sklepów, rejestracje w panelu użytkownika, składanie zamówień i dokonywanie wpłat). Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza (np. wysyłka newslettera, kontakt z Użytkownikami, obsługa zamówień złożonych w Serwisie (Dobro Czynne 24, Afrykański Targ), cele księgowe, cele statystyczne).

Fundacja dla realizacji usług w Serwisach zbiera następujące dane: imię i nazwisko (i/lub nazwa firmy), adres, numer telefonu, adres e-mail, przy czym zakres zbieranych danych różni się w zależności od usługi wybranej przez Użytkownika. Ponadto podczas korzystania z Serwisów system wykorzystywany przez Fundację automatycznie pobiera adres IP, który zapisywany jest w dziennikach logowania. Adresy IP są gromadzone wyłącznie w celach statystycznych i są anonimowe.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

Fundacja zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych os

obowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W celu realizacji powyższych uprawnień Użytkownik powinien wysłać swoją prośbę na adres: kontakt@dobrafabryka.pl.

NEWSLETTER

„Newsletter Fundacji Dobra Fabryka i Fundacji Kasisi” jest bezpłatną usługą, polegającą na przesyłaniu drogą elektroniczną do subskrybujących go Użytkowników informacji o bieżącej działalności Fundacji Kasisi i Fundacji Dobra Fabryka. Newsletter jest przesyłany w formie wiadomości e-mail, co najmniej raz w miesiącu, na podany przez Użytkownika adres e-mail.

Aby zasubskrybować newsletter, należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.dobrafabryka.pl.

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w link zamieszczony w wiadomości e-mail, w której wysłany został newsletter. Po kliknięciu w link adres e-mail Użytkownika zostanie automatycznie usunięty z listy subskrybentów newslettera.

PLIKI COOKIES

Podczas odwiedzania naszych Serwisów na komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym zapisywane są małe pliki tekstowe zwane cookies, które przekazują na serwer operatora serwisu internetowego informacje dotyczące aktywności Użytkownika. Pliki cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację Użytkownika.

W ramach Serwisów stosowane następujące rodzaje plików cookies:

WŁASNE:

1. Cookies sesyjne – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w komputerze/urządzeniu mobilnym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu).

Blokada plików cookies sesyjnych przez Użytkownika nie wpłynie na funkcjonowanie Serwisów, ale może częściowo utrudnić korzystanie z niektórych ich elementów.

PODMIOTÓW TRZECICH:

2. Cookies statystyczne – w celu zapisywania informacji o pierwszej/ostatniej wizycie w Serwisie, czasie trwania odwiedzin, przeglądanych podstronach, źródłach, z których Użytkownik trafił na stronę Serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisów. Są to pliki Google Inc. (szczegóły dotyczące tych plików znajdują się na stronie: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Blokada plików cookies statystycznych przez Użytkownika nie wpłynie na funkcjonowanie Serwisów. Czas przechowywania plików cookies jest wskazany pod w/w linkiem. 

Zgodnie Prawem telekomunikacyjnym każdy Użytkownik ma prawo zadecydowania o zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera/urządzenia mobilnego poprzez modyfikacje ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

ZABEZPIECZENIE DANYCH

Fundacja zapewnia, że wszelkie dane osobowe, które zostały zebrane w ramach Serwisów, służą do realizacji usług Fundacji. Informacje te nie są udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że:

po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą, na takie działanie

lub

obowiązek przekazania tych danych wynika (będzie wynikać) z przepisów prawnych.

Dane osobowe przekazywane z Serwisów na serwer zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Fundacja zabezpiecza dane osobowe Użytkowników stosując wysoki poziom zabezpieczeń oraz wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

W Serwisach pojawiają się linki do innych stron internetowych (np. PayU, PayPal, Facebook, YouTube, Pinterest). Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisów i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Fundację. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

PRAWA AUTORSKIE

Zawartość stron internetowych Serwisów jest własnością Fundacji. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisów (m. in. tekstowych, graficznych, układu strony) są zastrzeżone. Serwisy oraz wszystkie ich elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Serwisów dla własnych celów, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw dotyczących zarejestrowanych znaków towarowych. Żadna część Serwisu nie może być kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana w celach komercyjnych – bez uprzedniej pisemnej zgody Fundacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Korzystanie z Serwisów oznacza akceptację postanowień Polityki prywatności i wykorzystania plików cookies oraz zobowiązanie do jej przestrzegania.

Fundacja ma prawo dokonywania zmian w Polityce prywatności i wykorzystania plików cookies, które wynikać mogą w szczególności ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Polityki prywatności i wykorzystania plików cookies dokonywane są poprzez zamieszczenie ich nowej treści na stronie internetowej Serwisu.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisów oraz za przerwy w dostępności Serwisów.

Fundacja w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Serwisów. Korzystanie z Serwisów jest bezpłatne.

Użytkownicy, którzy mają jakiekolwiek pytania dotyczące stosowanej przez Fundację polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisów mogą się z nami skontaktować pod adresem: kontakt@dobrafabryka.pl. 

Partnerzy

Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. Zamknij